مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
آلمان-پلن1 - CPU:1core
RAM:512MB
H.D.D:40GB
ترافیک:500گیگابایت
OS: centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu
لایسنس دایرکت ادمین معتبر رایگان
پرداخت 6 ماهه: یک ماه تخفیف
پرداخت 1 یکساله: 2 ماه تخفیف

آلمان-پلن2 - CPU:2core
RAM:1024MB
H.D.D:60GB
ترافیک:1ترابایت
OS: centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu
لایسنس دایرکت ادمین معتبر رایگان
پرداخت 6 ماهه: یک ماه تخفیف
پرداخت 1 یکساله: 2 ماه تخفیف

آلمان-پلن3 - CPU:4core
RAM:2048MB
H.D.D:80GB
ترافیک:2ترابایت
OS: centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu
لایسنس دایرکت ادمین معتبر رایگان
پرداخت 6 ماهه: یک ماه تخفیف
پرداخت 1 یکساله: 2 ماه تخفیف

آلمان-پلن4 - CPU:4core
RAM:3072MB
H.D.D:100GB
ترافیک:3ترابایت
OS: centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu
لایسنس دایرکت ادمین معتبر رایگان
پرداخت 6 ماهه: یک ماه تخفیف
پرداخت 1 یکساله: 2 ماه تخفیف

آلمان-پلن5 - CPU:4core
RAM:4096MB
H.D.D:200GB
ترافیک:4ترابایت
OS: centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu
لایسنس دایرکت ادمین معتبر رایگان
پرداخت 6 ماهه: یک ماه تخفیف
پرداخت 1 یکساله: 2 ماه تخفیف

آلمان-پلن6 - CPU:4core
RAM:8192MB
H.D.D:300GB
ترافیک:6ترابایت
OS: centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu
لایسنس دایرکت ادمین معتبر رایگان
پرداخت 6 ماهه: یک ماه تخفیف
پرداخت 1 یکساله: 2 ماه تخفیف

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.162.168.187) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution